O WZAZ

Gastronomia

pic1

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Więcej

Poligrafia

pic1

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Więcej

Ogrodnictwo

pic1

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Więcej

O nas

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Wrocław. Został utworzony Uchwałą Nr XXIV/870/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 roku w sprawie utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania Statutu.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany przez Wojewodę Dolnośląskiego Decyzją D5/0001/08 w dniu 29 grudnia 2008 roku na podstawie art.29 ust.1 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 roku Nr 14 poz.92).

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). W Zakładzie jest zatrudnionych minimum 70% osób z niepełnosprawnością, przy czym nie więcej niż 35% procent osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Obecnie Zakład zatrudnia 36 osób z niepełnosprawnością (w tym 19 osób ze znacznym stopniem i 17 osób z umiarkowanym stopniem) w trzech działach:

 

W tym zakresie WZAZ prowadzi działalność usługowo-wytwórczą, która pozwala rehabilitować zawodowo i społecznie zatrudnionych pracowników poprzez wykonywanie zleceń w warunkach realnego rynku usług. Nie jest to działalność prowadzona dla zysku, a jeśli taki zysk zostanie wypracowany, zostaje przekazany na celowy Fundusz Aktywności Zawodowej, który jest wykorzystywany na rzecz realizacji głównego celu działalności – rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

PROFITY DLA FIRM

Kontrahenci WZAZ mają prawo do obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezatrudniania we własnej firmie osób niepełnosprawnych,
zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednostki Gminy Wrocław działające w tej samej strukturze co WZAZ mają prawo do zlecania usług po tzw. kosztach rzeczywistych – bez narzucania marży. Taka współpraca nie wymaga także stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Jednocześnie, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1799) od podatku tego zwolnione są usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi.