Duże drukowane litery WZAZ z czarną obramówką, wypełnione różnymi malutkimi zdjęciami
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 10, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy w WZAZ Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tą sprawuje Pan Stefan Chojnacki. Jest to osoba, z którą można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I lub elektronicznie na adres: iod@zaz.wroclaw.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy/przyjęcia zlecenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach archiwalnych w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy/przyjęcia zlecenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym umowa wygasła/zrealizowano zlecenie, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Ponadto, w przypadku uznania naruszenia ochrony Twoich danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń do góry